Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Harmonogram pracy PSZOK
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Krótka 8
69-100 Słubice
Tel. (95) 7582762

"PSZOK" czynny jest w następujących godzinach:
- poniedziałki w godzinach od 7.00 do 18.00
- środy w godzinach od 7.00 do 18.00
- soboty w godzinach od 7.00 do 18.00

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Słubicach przy ul. Krótkiej 8
 

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK".
 

§ 2

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Słubice w ramach zawartej umowy z Gminą Słubice Nr 426 z dnia 28.11.2013r.
2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane niżej rodzaje odpadów komunalnych:
a) baterie i akumulatory
b) chemikalia
c) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny
d) meble i odpady wielkogabarytowe
e) zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony; w ilości nieprzekraczającej 4 szt./rok z gospodarstwa domowego
f) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających zezwolenia na budowę (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany) nie więcej niż 1,5 m3
g) papier, tektura
h) tworzywa sztuczne
i) metal
j) szkło (w tym opakowania z tych materiałów)
k) odpady zielone
l) popiół i żużel z urządzeń grzewczych
m) leki
3. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
 

§ 3

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości i składu.
3. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika punktu w zakresie przekazania odpadów.
 

§ 4

1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Słubice po okazaniu dowodu wniesienia opłaty za ostatni miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dokumentem tożsamości.
2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.
3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 

§ 5

Do PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
a) materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa
b) zmieszane odpady komunalne
c) zmieszane odpady budowlane
 

§ 6

Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
 

§ 7

1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
2. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.
 

§ 8

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
 

§ 9

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z regulaminem.
 

§ 10

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.
 

§ 11

Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:
1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK
2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia
3. Zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznakowań
 

§ 12

Harmonogram i Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny jest na stronie internetowej: www.pukslubice.pl oraz www.slubice.pl

skontaktuj się z nami